VERHUUR FEESTMATERIAAL

         HUURVOORWAARDEN ATTRACTIE

 
 FEESTMATERIAAL   SPRINGKASTEEL   TENTEN   FEESTORGANISATIE   FOTO REALISATIE   ROUTE   INFO AANVRAAG   BELANGRIJKE INFO    JOBS

TERUG

      ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

 

        Praktisch

 

·         Het gehuurde springkasteel wordt voor U opgesteld voor 1 dag. De afhaling van het springkasteel gebeurd rond 22 u.  Wenst u dat het springkasteel later afgehaald wordt dan is dit steeds mogelijk. (gelieve dit door te geven bij bestelling.)

·         Eén persoon dient aanwezig te zijn bij levering en afhaling om een handje toe te steken bij het plaatsen en afbreken van het springkasteel, zoniet wordt een meerprijs van 25 euro aangerekend.

·         Elk oponthoud bij levering wordt aangerekend aan 10 euro per begonnen kwartier. (Vb : ontruimen van garage om doorgang naar tuin mogelijk te maken).

·         Voorzieningen : elektriciteit van 220 volt, minstens 16 amp te leveren tot aan de achterkant van het springkasteel (verlengkabel dient klaar te liggen).

·         Het springkasteel wordt indien aanwezig steeds op gras of zachte ondergrond geplaatst. Indien niet mogelijk, valt de verantwoordelijkheid en de permanente controle ten laste van de huurder daar op een harde ondergrond (beton, asfalt,...) het springkasteel niet op een veilige manier kan worden verankerd.

·         Bij ondertekening van de huurovereenkomst erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken teneinde de springkastelen te kunnen gebruiken zoals hierboven beschreven.

°     Ter info: wij zijn verzekert maar ook u dient daar rekening mee te houden. Wij zijn niet aanwezig op uw activiteit dus ook niet verantwoordelijk voor ongevallen. Kijk eens na of u een burgerlijke aansprakelijkheid verzekering hebt of een familiale verzekering u weet nooit dat deze u van pas kan komen.

 

 

    Gebruiksvoorwaarden  

*    De verantwoordelijke persoon, vermeld op de huurovereenkomst, ziet toe op de naleving van de hieronder vermelde voorwaarden.

      Bij bestelling wordt u een contract toegestuurd waar alle voorwaarden op vermeld staan.

 

*     Het aantal kinderen dat op het springkasteel toegelaten is staat bij ieder huurcontract vermeld evenals op de website

·         De blaasinstallatie mag in geen enkel geval worden afgedekt en mag enkel door ons gestopt worden bij het afhalen van het springkasteel. Ook bij regenweer blijft het springkasteel in opgeblazen toestand voor de hele huurperiode tot het wordt afgehaald. Uitzondering : bij onweer en hevige rukwinden mag U het springkasteel tijdelijk aflaten! Als de storm is gaan liggen de blaasinstallatie onmiddellijk terug aanzetten zodat er niet teveel regenwater in het kasteel kan binnendringen ( niet opgeblazen kasteel tijdens regen = een extra kostprijs van 100 euro)

·         Om misverstanden te vermijden ; overdekte springkastelen zijn bedoeld als zonnewering (dit om zonneslag bij kinderen te voorkomen) en niet als bescherming tegen regen ! Naargelang het gehuurde model bieden de overdekte kastelen een kleinere bescherming tegen de regen maar zal er steeds regenwater op het springgedeelte binnendringen. Klachten nadien zijn dus ongegrond !

·         Schoenen, puntige voorwerpen, het dragen van brillen,… zijn verboden tijdens het gebruik van het luchtkasteel dit om materiële en vooral lichamelijke schade te voorkomen ! ! !

·         Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden.

·         Verboden om op het voorste gedeelte, de opstap van het springkasteel te springen. De opstap dient om de kinderen de mogelijkheid te geven om gemakkelijk op en af het springkasteel te gaan.

·         Verboden om aan de muren te hangen of te klimmen.

·         Indien het springkasteel overnacht zal de huurder de blaasinstallatie afkoppelen en veilig onderbrengen.

      Het springkasteel dubbel vouwen en met het onderzeil gedeeltelijk afdekken.  ( wordt het laattijdig dubbel  gevouwen dan is dit zichtbaar door de grote hoeveelheid water die zich binnenin bevind bij regenweer)

      Wordt dit niet of pas gedaan voor wij aankomen dan wordt er 100 euro aangerekend voor het drogen van de attractie  Indien het springkasteel naar een volgende klant moet en dit door het niet nakomen van de huurvoorwaarden van de klant waar het springkasteel stond niet mogelijk is dan dient deze het volledige huurbedrag nog eens te betalen.

      Dit bedrag wordt dan gegeven aan de gedupeerde  klant als vergoeding.

·         Bij defect tijdens de huurperiode dient U ons onmiddellijk te verwittigen, dit om het tijdsstip van het defect aan ons te bevestigen . Na vaststelling van de oorzaak van het defect door de firma PARENOR zal U enerzijds de borg en een aangepast deel van de huurprijs worden terugbetaald anderzijds de borg ingehouden en de meerprijs van de herstelling aan U doorgerekend worden indien het defect te wijten is aan door U aangebrachte schade.

·         Het is verboden het springkasteel verder te verhuren of geldelijk uit te baten, dit kan slechts na ons akkoord. Onze standaardhuurprijzen zijn hier niet van toepassing.

·         De huurder staat in voor de bewaking  van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen. Bij opstelling erkend de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.

·         De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of letsel weze. De klant is er toe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van attracties te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal namens de verhuurder.  

·         Gebruik van de gehuurde attractie steeds onder toezicht van één volwassene.

·         In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder. Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangstname van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.

·         Bij annulatie dient de helft van de huursom te worden betaald als schadevergoeding voor de verbroken huurovereenkomst.

 

Springkastelen zijn ontworpen voor KINDEREN en dus niet voor volwassenen !

Voor volwassenen zijn er speciale spelen ontworpen.

 

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SPRINGKASTELEN, TRAMPOLINE OF ATTRACTIE

·  de huurder zal de verhuurder vrijwaren voor alle vorderingen van derden tot betaling van welke schade ook

    voortspruitend uit de uitvoering van de huurovereenkomst

· alle andere schade dan brand- of stormschaden veroorzaakt aan de gehuurde goederen gedurende de huurperiode

   wordt geacht voort te komen uit een gebrekkige of onvoldoende bewaking voor de huurder. Gehele of gedeeltelijke

   vernietiging van het gehuurde materiaal heeft de huurder geen enkel recht op prijsvermindering of terugbetaling.

· het is verboden onze publiciteit op de attractie te verwijderen of te bedekken.

· het gehuurde materiaal wordt in goede staat ontvangen en de huurder is verantwoordelijk voor alle schade vastgesteld na de huurperiode.

  Bij eventuele vaststelling van schade moet deze betaald worden door de huurder na ofwel voorlegging van de factuur van herstelling door de verhuurder

  ofwel bij totaal verlies na vaststelling daarvan.

*De huurder is verantwoordelijk voor het springkasteel en dient tijdens de volledige periode dat het springkasteel in zijn bezit is erover te waken dat deze

  attractie niet ontvreemd wordt. Bij ontvreemding van de gehuurde attractie dient de huurder deze volledig te vergoeden aan de nieuwprijs.

· de huurder zal bij storm of hevig onweer het springkasteel en de toebehoren in veiligheid brengen. Dit dient tevens

   s’nachts te gebeuren teneinde diefstal en schade te vermijden.

· de huurder verleent ten allen tijde VRIJE TOEGANG aan de verhuurder tot de plaats waar de attractie opgesteld is.

· BELANGRIJK: IN GEVAL VAN REGEN KASTEEL OPGEBLAZEN LATEN

   indien het toch afgelaten moet worden dan dienen volgende maatregelen in acht genomen te worden:

-          water even laten aflopen

-          aflaten, torens en muren naar binnen duwen

-          in twee vouwen (voor gewone springkastelen vanaf de opstap naar achteren.  voor de hindernisbaan de korte zijde in 2 vouwen)

-          enkel het stopcontact – stekker moet beschermd worden tegen de regen ( met plastiekzak)

-          zeker nooit de motor afdekken terwijl hij werkt, anders verbrandt die.

-          de toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen, indien deze niet gestrekt ligt kan de motor verbranden.

· indien een kasteel wordt afgelaten en open in de regen blijft liggen zal de huurder forfaitair een schadevergoeding

   van minstens 100 € dienen te betalen, waarbij de verhuurder voorbehoud zal maken voor eventuele grotere herstellingskosten.

· in geval van annulatie minder dan tien dagen voor de bovenvermelde huurdatum zal de huurder gehouden zijn de

   volle  huurprijs te betalen aan de verhuurder, welke ook de reden van de annulatie moge wezen.

· ieder geval van overmacht ontheft de verhuurder van alle aansprakelijkheid en heeft haar het recht alle

overeenkomsten en contracten op te zeggen, zonder dat hieruit enig recht op schadevergoeding vanwege de huurder ontstaat. Gevallen van overmacht zijn o. a. : oorlog of mobilisatie, ongunstige weersgesteldheid, staking, transportstoringen en in het algemeen alle onvoorziene gebeurtenissen die de uitvoering van de huurovereenkomst onmogelijk maken. Het is duidelijk dat bovenstaande overmachtgevallen dienen als voorbeeld en zonder enige beprekende  bedoeling gegeven zijn.

· voor de plaatsing moet een open ruimte voorzien worden aangepast aan de grote van gevraagde attractie + nog een

   goede halve meter langs weerszijde. De plaatsing mag niet gebeuren op steenslag, op oneffen terrein en plaatsen waar eventueel puntige voorwerpen voorkomen, tevens dient gebruik

   gemaakt te worden van bijgevoegd zeil om onder de tent te leggen. 

· auteursrechten ( Sabam) zijn steeds ten laste van de huurder.

· gelieve een goede verlengdraad te voorzien.

· 1 volwassen persoon dient aanwezig te zijn voor de opzet en afbouw van het springkasteel of trampoline!!!

   Dit voor het nazien en vaststellen van eventuele schade achteraf.

· het springkasteel dient nog opgeblazen te zijn bij afhaling.